Καθαρισμός αποκατάσταση πινακίδων οδοσήμανσης οδικού δικτύου Δ.Χίου