Προμήθεια Ειδών Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής με χρηματοδότηση (ΤΕΒΑ)

  • Προϋπολογισμός: 196.215,03 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017
  • Ώρα Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ