Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τη λειτουργία Δομών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2018

  • Προϋπολογισμός: 944.840,94 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 08 Μαΐου 2018
  • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ