Προμήθεια Εξοπλισμού και Προσαρμογή στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ των Παιδικών Χαρών ΝΠΔΔ και ΔΗΚΕΧ

  • Προϋπολογισμός: 216.714,20 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 07 Μαΐου 2018
  • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00
  • Πληροφορίες:

     

    Διακήρυξη

    Μελέτη